باز من مانده ام و فاصله ها

باز تو رفته ای و خاطره ها..