𝒔𝒐𝒎𝒆𝒕𝒊𝒎𝒆𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒋𝒖𝒔𝒕 𝒏𝒆𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓𝒔𝒆𝒍𝒇 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆بعضی وقتا نیاز داری که از مردم فاصله بگیری