و در نهایت تمام

چیزی که یاد گرفتم

این بود که

چگونه در تنهایی قوی باشم