ما معمولیا علاوه بر این که حق نداریم

کسی رو ناراحت کنیم، اجازه نداریم

از کسیم ناراحت بشیم چون به طرف ، برمیخوره!