اول از روی ادب ای کل بی خار سلام. دوم از روی محبت بتو دارم پیام.