بهترین اتفاق جهان این بود

که هم دیگه رو دیدیم

و بدترین اتفاق جهان این بود

که خودمونو به ندیدن زدیم...