𝖙𝖍𝖊 𝖍𝖆𝖕𝖕𝖎𝖊𝖘𝖙 𝖕𝖊𝖔𝖕𝖑𝖊 𝖉𝖔𝖓'𝖙 𝖍𝖆𝖛𝖊 𝖙𝖍𝖊 𝖇𝖊𝖘𝖙 𝖔𝖋 𝖊𝖛𝖊𝖗𝖞𝖙𝖍𝖎𝖓𝖌, 𝖙𝖍𝖊𝖞 𝖏𝖚𝖘𝖙 𝖒𝖆𝖐𝖊 𝖙𝖍𝖊 𝖇𝖊𝖘𝖙 𝖔𝖋 𝖊𝖛𝖊𝖗𝖞𝖙𝖍𝖎𝖓𝖌آدم های شاد و خوشحال بهترین چیزها رو ندارن، اونا فقط همه‌ چی رو بهترین میکنن.