این قافله عمر عجب میگذرد. درتاب دمی که با طرب میگذرد. ساقی غم فردای حریفان چه خوری پیش آر پیاله را که شب میگذرد.