اسرار ازل را نه تو دانی ونه من. وین حرف معما نه تو دانی ونه من. هست ازپس پرده گفتگوی من وتو. چون پرده بر افتد نه مانی ونه من.