اول ازروی ادب ای گل بی خار سلام. دوم از روی محبت بتو دارم پیام.