یاد باد! آن روزگاران یاد باد!
عکس فوق به‌ترتیب از سمت راست : آقای احمد
مسعودی کهنموئی و شهید محمود جدیر ی کهنموئی
و آقای حسن نجفی اسفنجانی در تاریخ ۱۳۶۲ در
منطقه جنگی گیلانغرب گرفته شده است!