نماهنگ تاپیلمویان بدنلر
گمنامانی که نامدارند
شعر : محمد حسین غلامی سرای
کاری از : مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی