از یه جایی به بعد

خیلی چیزارو تو زندگیت گم میکنی

مثل خنده‌های از ته دل