و تو معروف،

به بیگانگی ات با

با دلِ رسوای منی...!