از دوردَست دوستَت دارم،

مثل ستاره ای در آسمان

که هرگز دستم به آن نمیرسد!

اما دوستَش دارم...!رومینا_معین_زاده