‏کاش برمیگشتیم به اون موقع که آدما برای هم نامه مینوشتن آخرش میگفتن «دیگر بیش از این سرتان را درد نمی آورم» ...