𖤐⃟🛶••𝐁𝐞𝐢𝐧𝐠 𝐠𝐨𝐨𝐝 𝐢𝐬 𝐚 𝐦𝐢𝐬𝐭𝐚𝐤𝐞 𝐧𝐨𝐰𝐚𝐝𝐚𝐲𝐚این روزها خوب بودن یک اشتباهه!