این که دلتون برای کسی تنگ میشه

دلیل نمیشه اونو به زندگیتون برگردونید

دلتنگی بخشی از رفتنه.