همه چی از دور قشنگه، حتی آدما !

نزدیک که میشی تازه گَندش در میاد...