فَرقی‌نمی‌کُند‌تَعریف‌خوشبَختی‌چه‌باشَد

"مــــن" در کنارِ "تــــو"

خوشبخت‌ ترین ضمیرِ جهانم!