معنی “با تو بودن”

برای من

به سلطنت رسیدن است

چه قدر

در کنار تو مغرورم…!