چه سخت است

آرام کردن دل بیقراری که مدام تو را می‌خواهد!