با   بودن را

باید تا ابدیت ادامه داد

تا آنجا که زمان نیز

از پا در می آید .