دوست داشتَنت

معادله ای ست که ،نفس هایَم را

اثبات می کند!