شادمان‌ترین مردم،

بهترین چیزها را در زندگی ندارند ،

بلکه آنها بهترین

"برداشت"

را از زندگی دارند ...