هر آدمی یه روزی یه جایی

مجبور میشه خودشو جا بذاره و بره،

توی یه کافه،

یه خیابون،

یه شهر، تو دل یه آدم...!