انسان مي تواند
بي آنکه انسان بزرگي باشد،
انساني آزاده باشد ...
امــا
هیچ انساني نمی‌تواند
بی آنکه آزاد باشد،
انسان بزرگي باشد!🌱