تنهایی آدم‌ها بزرگ است، خیلی بزرگ،
شاید هم به وسعت یک دریاست؛
اما برای پر کردنش یک لیوان محبت کافیست ..!