.
لحظه ها می گذرد
آنچه بگذشت...نمی آید باز
قصه ایی هست که هرگز دیگر
نتواند شد آغاز...!


─┅─═ঊঈ🌸ঊঈ═─┅─