و من

فرار می‌کنم

از فکر کردن به تو،

مثل

رد کردن آهنگی

که خیلی دوستش دارم

خیلی