برا دوست داشتن بعضی ها عمر عادی آدمیزاد کفاف نمیده، باید چند بار مرد و دوباره متولد شده و در هربار تا آخر عمر عاشقشون بود emoji