ازگوشه‌ی‌ِچشمهایم

"تو∞"♡︎

چکه‌می‌کنی

"دوست‌داشتَنت‌"که‌ بندآمدنی‌نیست •