اگر تو ذاتاً آشپز خوبی هستی و استعداد چیز دیگری هم نداری، سعی کن همان آشپز باشی.
زندگی‌ات را صرف آشپزی کنی.

اگر زور بزنی که چیز بهتری شوی، مطمئن باش که به جایی نمی‌رسی و تمام عمر احساس بدبختی می‌کنی.

تو همیشه احساس ناکامی می‌کنی. از خودت بدت می‌آید. نه اینکه واقعاً از خودت بدت بیاید. شاید این تعبیر درستی نباشد. ولی از خودت راضی نیستی. خودت را همان‌طوری که هستی قبول نمی‌کنی.

در حالی که اگر کاری را بکنی که در آن استعداد داری، می‌توانی از خودت راضی باشی یا لااقل احساس کنی که دستاوردی داشته‌ای.

مواجهه با مرگ_براین مگی