نفسم ...

درد می کند...

بس که سنگ تو را...

به سیـ‌‌نه ام زده ام... !