‌‌

‌ چشمات همون غروب افتابيِ ك

یه جهان دوست داره بهش خیره بشه..!