ای صبا گربگذری. برکوی مهر افشان دوست. یارما را گوسلامی. دل همیشه یاد اوست. شعر. حافظ