همیشه دلتنگی به خاطر نبودن کسی نیست، گاهی به خاطر بودن کسی است که حواسش به تو نیست.