برای گفتن من شعرم بگل مانده. نمانده عمریو صد ها سخن بدل مانده. ازدست عزیزان چه بگویم گله ای نیست. گرهم گله ای هست دگرحوصله ای نیست.