آسمان تا کی ببارد اشک ناکامی زدردم. دیده خود بگشایم چونکه عالمی توداری. بزنم یا که بگویم قایقی در موج دریاست.