بنظرم عشق یجور دلخوشیه که

واسه مدتی فکر کنی برای یکی با بقیه فرق داری...