ولی حقیقت گاهی وقتام خوب نیست
مثلا بنظرم اینکه ادم فکر کنه طرف دوسش داشته و رفته بهتره تا اینکه بفهمه هیچوقت جایی توی زندگیش نداشته