‌‌

تا وقتی که دارین تو دلتون

با یه نفر زندگی میکنید

کسی رو وارد زندگیتون نکنید