- یه کامیون آرزو داشتیم که با سَر

رفت تَه دَرهemoji