خداوندا
در جستجوی انچه برایم مقدر نکرده ای
خسته ام مکن