هیچوقت به هیچکس نگید چی ناراحتتون میکنه

چون از همون برا ناراحت کردنت استفاده میکنه!