این دنیای کوچک و هفت میلیارد آدم!
یعنی تو باور میکنی؟ شمرده‌ای؟ کی شمرده است؟ جز سیاست مدارها دیدی کسی آدم بشمرد؟
باور نکن نارنجی، باور نکن سبز آبی کبود من!
باور کن همه‌ی دنیا فقط تویی و برخی دوستان؛
بقیه تکراری‌اند.