‌‌

دنیا اینقدر کوچیکه ك

با خاموش كردن گوشي كلي تنها ميشي..!