گاهی نمی‌شود، دست از دوست داشتنِ یک نفر برداشت

حتی وقتی ازش متنفری..!