از تو حرف میزنم چنان نوبرانه میشوم که بهار هم دهانش آب می افتد.

-احمد شاملو