لیاقت آدما رو از انتخابای قبلی و بعدیشون بفهم

اون موقعس که میبینی خیلیا در حدّت نبودن..! emoji